Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie

Pomóż
wesprzyj szkołę

Gotowi do nauki
2017/2018

Pasowanie pierwszaków
uczniowie na start!

Witamy w szkole
Nasze pierwszaki

Jesteśmy Polakami
pamiętamy...

Nasi bohaterowie
Brawo Julka!

Samorząd

Aktualności Samorządu Uczniowskiego

Reulamin Samorządu Uczniowskiego

 Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie.

Jest to organizacja uczniów dla uczniów. W działalności Samorządu Uczniowskiego uczestniczą rady samorządów klasowych jako przedstawiciele poszczególnych klas IV – VI.

Działalnością Samorządu Uczniowskiego kieruje Rada Samorządu Uczniowskiego.

 I. Podstawa prawna.

1.      Ustawa o systemie Oświaty z dnia 07 września 1991 r.

2.      Statut Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie.

II.  Cele Samorządu Uczniowskiego.

1.      Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.

2.      Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania się, przejmowanie współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.

3.      Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzanie warunków do aktywności społecznej, samokontroli, samooceny i samodyscypliny uczniów.

III.  Zadania Samorządu Uczniowskiego.

1.      Organizowanie społeczności uczniowskiej do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych.

2.      Przedstawianie władzom szkoły opinii i potrzeb wszystkich uczniów, spełnianie wobec tych władz rzecznictwa interesów ogółu społeczności uczniowskiej.

3.      Współdziałanie z władzami szkoły w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki i udzielanie niezbędnej pomocy młodzieży znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.

4.      Współdziałanie w rozwijaniu w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych zainteresowań kulturalnych, sportowych, turystyczno – krajoznawczych, organizowanie wypoczynku i rozrywki.

5.      Dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły, inspirowanie do udziału w pracy społecznie - użytecznej w środowisku.

6.      Wybieranie, co 3 lata, Rzecznika Praw Ucznia.

7.      Rozstrzyganie sporów między uczniami, zapobieganie konfliktom między uczniami i nauczycielami, a w przypadku pojawienia się takiego konfliktu zgłaszanie go poprzez opiekuna samorządu Rzecznikowi Praw Ucznia..

8.      Dbanie w całokształcie swej działalności o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji

IV.  Uprawnienia Samorządu Uczniowskiego.

1.      Przedstawianie propozycji do programu wychowawczego szkoły wynikające z potrzeb i zainteresowań uczniów.

2.      Wyrażanie opinii dotyczących problemów młodzieży, udział w formowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności uczniowskiej.

3.      Korzystanie z radiowęzła, apeli w celu informowaniu ogółu uczniów o swojej działalności, prowadzenie gabloty i kroniki samorządu.

4.      Zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród stosowanych w szkole oraz prawo wnoszenia uwag do opinii władz szkoły o uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej im kary.

5.      Dysponowanie z opiekunem funduszami będącymi w posiadaniu samorządu oraz środkami wspólnie wypracowanymi przez młodzież.

6.      W celu właściwego rozpoznania sytuacji i problemów nurtujących uczniów samorząd może przeprowadzać ankiety.

V.  Wybory do  Rady Samorządu Uczniowskiego.

1.      Wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego są tajne, równe, .

2.      Prawo wyborcze mają uczniowie klas IV – VI.

3.      Wybory mogą być poprzedzone kampanią przedwyborczą prowadzoną wśród uczniów w czasie przerw międzylekcyjnych na dwa tygodnie przed terminem wyborów.

4.      Kandydaci powinni zebrać podpisy osób je popierających w ilości co najmniej 40.

5.      Wybory przeprowadzane są w maju każdego roku.

6.      Komisję wyborczą stanowi Rada Samorządu Uczniowskiego.

7.      Na kartach do głosowania nazwiska kandydatów umieszczone są w kolejności alfabetycznej.

8.      W głosowaniu uczestniczą tylko przedstawiciele poszczególnych klas – gospodarz, zastępca i skarbnik.

9.      Głosowanie dokonuje się poprzez postawienie znaku X przy wybranych nazwiskach kandydatów.

10.  Każdy głosujący może oddać swój głos na 1, 2 lub 3 kandydatów. Karta, na której postawiono więcej niż 3 znaki X jest nieważna.

11.  Członkami Rady Samorządu Uczniowskiego zostaje ok. 20 kandydatów, którzy uzyskali największą ilość głosów w głosowaniu.

12.  Kadencja Rad Samorządu Uczniowskiego trwa przez okres jednego roku szkolnego.

13.  Na pierwszym spotkaniu członkowie Rady wybierają spośród siebie : przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, poczty sztandarowe.

14.  Przewodniczący kieruje pracą Samorządu Uczniowskiego oraz reprezentuje go wobec Dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców.

15.  .Sekretarz sporządza protokoły spotkań Rady Samorządu Uczniowskiego

16.  Uchwały Rady, opinie i wnioski zapadają zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków.

17.  Rada Samorządu Uczniowskiego ma prawo odwołać swojego członka, który nie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, opuszcza spotkania bez usprawiedliwienia, ma lekceważący stosunek do swojej funkcji.

VI. Fundusze Samorządu Uczniowskiego.

1.      Rada Samorządu Uczniowskiego może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jej działalności.

2.      Fundusze mogą być tworzone z:

a.      dobrowolnych składek członkowskich,

b.      organizowanych przez samorząd imprez,

c.       sprzedaży np.. samodzielnie wykonanych ozdób świątecznych

d.      innych źródeł.

2.      Książka  przychodów i rozchodów prowadzona jest przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

VII.  Obowiązki opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

1.      Opracowanie rocznego planu pracy i prowadzenie stosownej dokumentacji.

2.      Udzielanie pomocy w realizowaniu zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i dyrekcji szkoły.

3.      Zapewnienie z upoważnienia dyrektora szkoły niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności młodzieży.

4.      Czuwanie nad prawidłowym działaniem Samorządu Uczniowskiego, w tym również w zakresie dysponowania jego funduszami.

5.      Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.

6.      Inspirowanie nauczycieli do współpracy z Samorządem Uczniowskim, udzielanie pomocy w jego działalności.

7.      Uczestnictwo w ocenianiu pracy Samorządu Uczniowskiego dokonywanej przez dyrekcję szkoły i Radę Pedagogiczną.

VIII.  Obowiązki władz szkoły wobec Samorządu Uczniowskiego.

1.      Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu Uczniowskiego, a w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników szkoły.

2.      Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych, niezbędnych  do działalności samorządu m.in. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, radiowęzłów szkolnych, niezbędnych środków finansowych.

3.      Wysłuchiwanie i wykorzystywanie opinii uczniowskich oraz informowanie o zajętym przez władze szkoły stanowisku.

4.      Czuwanie nad zgodnością działalności Samorządu Uczniowskiego z celami wychowawczymi szkoły.

5.      Sprawowanie nadzoru i udzielanie pomocy w zakresie zgodnego z obowiązującymi przepisami gospodarowania środkami finansowymi.

Opiekun samorządu uczniowskiego:
mgr Małgorzata Stempińska 
mgr Małgorzata Chabza - Lach


'... Organizacja samorządności w szkole polega na tym, by oddać w ręce młodzieży ich sprawy tak, by realizując własne cele, stawali się partnerami nauczycieli w realizacji celów, które stawia im szkoła ...'

 Cele Samorządu Uczniowskiego:

1. Rozwijanie samorządności. 

2. Kształtowanie poczucia godności narodowej. 

3. Tworzenie ceremoniału szkolnego. Kultywowanie tradycji. 

4. Integracja społeczności szkolnej. Wyzwalanie inicjatyw i pomysłowości uczniów. 

5. Zapobieganie powstawania zjawisk patologii społecznej wśród uczniów. 

6. Akcje charytatywne. 

'Samorząd - to codzienne życie w klasie i w szkole(...). Jeśli chcecie być samorządem - starajcie się samemu kierować swoimi prawami. Wybrani przez was koledzy mają obowiązek dbania o to, żeby te zbiorowe rządy były dobrze zorganizowane, aby wszyscy wiedzieli o co chodzi, co się dzieje i co osiąga.' /z książki J. Rodziewicza 'Równi wśród Równych'/

Informacja o plikach Cookies.
Ta strona używa plików cookies. Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

. Akceptuję